Privacybeleid

Gastouderopvang Opstap hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder wordt vermeld hoe wij daarmee omgaan.
Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder andere dat:

 • wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals hieronder weergegeven;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en dat wij je rechten respecteren.
Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Opstap verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van kinderopvangovereenkomsten
 • Het bemiddelen van gastouderopvang
 • Het versturen van nieuwsbrieven/per mail informeren over kinderopvang en daaraan gerelateerde zaken
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Het verstrekken van informatie aan Belastingdienst, gemeente en GGD
 • Het voeren van procedures ten opzichte van Belastingdienst, gemeente en/of GGD

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam, adres, telefoongegevens, e-mailadres, BSN, geboortedatum, rekeningnummers, inkomensgegevens
 • Verklaring omtrent gedrag, kopie identiteitsbewijs,
 • IBAN rekeningen
 • Burgerlijke staat, kinderen in het gezin, (profiel)foto’s, naam basisschool (in geval van buitenschoolse opvang)
Cookies

Naast de gegevens die je zelf aan ons verstrekt verzamelen we ook gegevens bij het bezoeken van ons ouderportaal Portabase. Wanneer je Portabase voor het eerst bezoekt, tonen we een mededeling over het gebruik van cookies en wordt je toestemming gevraagd voor het plaatsen van bepaalde cookies. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar het onze cookieverklaring.

Verstrekking aan derden

Vanzelfsprekend worden jouw persoonsgegevens niet aan derden verkocht. De aan ons verstrekte gegevens verstrekken wij aan derden voor zover wij dat wettelijke verplicht zijn en voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden.
Persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor onze automatiseerders en netwerkbeheerders. Met deze partijen hebben wij overeenkomsten die waarborgen dat deze gegevens niet door hen zullen worden gebruikt, anders dan ten behoeve van hun werkzaamheden om de automatische processen  doelmatig en efficiënt te laten verlopen. Wij en onze automatiseerders verstrekken geen persoonsgegevens van klanten aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Opstap bewaart persoonsgegevens minimaal 7 jaar ten behoeve van de fiscale bewaarplicht. Na 7 jaar worden persoonsgegevens op verzoek of anders tijdens periodieke controles, vernietigd. In alle gevallen worden na 15 jaar de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en ook om de toegang tot jouw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen.

 • Alle personen die namens Opstap toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Vanzelfsprekend zijn zij ook geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Wij maken meerdere malen per dag geautomatiseerd back-ups van de digitale persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Deze backups zijn versleuteld volgens moderne encryptiestandaarden en worden maximaal 2 jaar bewaard.
 • (Fysieke) toegangsbeveiliging
 • Toegang d.m.v. een gebruikersnaam en wachtwoord, met en een wachtwoordbeleid en (optioneel) 2-factor authenticatie (2FA) voor medewerkers
 • Deze applicatie maakt gebruik van een SSL-verbinding (oftewel https) om de gegevensuitwisseling te kunnen beveiligen.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Uw opgeslagen gegevens zijn inzichtelijk in dit portaal via Mijn Gegevens > Download mijn gegevens.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens verzoeken wij je hierover met ons contact op te nemen teneinde tot een bevredigende oplossing te komen. Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.